Warunki Ogólne

WARUNKI OGÓLNE

1. Zastosowanie
   1.1 Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez ASL poprzez stronę internetową www.e-administracja.nl.
   1.2 Warunki Ogólne stanowią jedyną podstawę usług świadczonych przez ASL. W szczególności nie mają tu zastosowania Warunki Ogólne Użytkownika.
   1.3 Jedynym organem upoważnionym do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych jest ASL Administratie&Advies. O planowanych zmianach Warunków Ogólnych ASL jest zobowiązana poinformować pisemnie Użytkownika na minimum 30 dni przed terminem ich wprowadzenia. Nie zaakceptowanie przez Użytkownika zmian w Warunkach Ogólnych jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
   1.4 ASL może zrezygnować z części praw przysługujących na mocy Warunków Ogólnych. Rezygnacja taka jest ściśle ograniczona do uzgodnionych z Użytkownikiem przypadków i nie oznacza rezygnacji ASL z prawa do stosowania zapisów Warunków Ogólnych w innych okolicznościach.
   
2.Definicje
   2.1 Użytkownik: osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną na terenie Holandii działalność gospodarczą , która zawarła z ASL umowę i zaakceptowała Warunki Ogólne.
   2.2 ASL: ASL Administratie&Advies z siedzibą w Duinrietgras 31, 3206 JP Spijkenisse, KvK nummer 57735891, BTWnummer NL260202630B02
   2.3 Umowa: zawarta pomiedzy Użytkownikiem i ASL umowa o świadczenie przez ASL usług  prowadzenia administracji należącego do Użytkownika przedsiębiorstwa w zakresie określonym przez wybrany przez Użytkownika Abonament.
   2.4 Zlecenie: Zakres usług wybranych przez  Użytkownika z oferty zamieszczonej na stronie internetowej www.e-administracja.nl.
   2.5 Abonament: opłata za wybrane przez Użytkownika z oferty ASL usługi zgodna z zamieszczonym na stronie www.e-administracja.nl cennikiem.
   2.6 Okres Rozliczeniowy: wybrany przez Użytkownika okres, na który zostaje zawarta Umowa. Okres Rozliczeniowy może trwać miesiąc, kwartał lub rok kalendarzowy.

3. Obowiązki ASL
  3.1 ASL zobowiązuje się  przyjęte Zlecenie wykonać zgodnie obowiązującymi standardami,  z zachowaniem należytej staranności i dostępną w momencie wykonywania Zlecenia wiedzą.
   3.2 ASL zobowiązuje się do ochrony powierzonych przez Użytkownika danych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie holenderskim prawem.

4. Obowiązki Użytkownika
   4.1 Zlecenie obejmuje wyłącznie usługi na rzecz Użytkownika. Użytkownik nie może w ramach własnego Abonanentu zlecać wykonania usług na rzecz osób trzecich.
   4.2 Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie otrzymanego od ASL hasła dostępu do systemu.
   4.3 Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie ASL elektroniczych kopii kompletnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego i terminowego wykonania Zlecenia.
   4.4 Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie oryginalnych dokumentów w sposób określony przez holenderskie przepisy.
   4.5 Użytkownik oświadcza, że prowadzona przez niego działalność objęta Zleceniem nie narusza obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia przez ASL nieprawdziwości tego oświadczenia ASL ma prawo wypowiedziec Użytkownikowi umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odpowiedzialność
   5.1 ASL nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty Użytkownika poza szkodami i/lub stratami wynikającymi z nieprzestrzegania przez ASL Warunków Ogólnych. Na przykład(choć nie wyłącznie) ASL nie odpowiada za straty spowodowane przez awarie sprzętu lub oprogramowania.
   5.2 ASL nie ponosi odpowiedzialności za szkody/straty powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych niezależnych od ASL. Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie za niewykonanie zlecenia (lub jego części) lub niedotrzymanie terminu jesli zostanie ono spowodowane w/w czynnikami. Użytkownik ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty abonamentowej za niewykonane z tego powodu  Zlecenie. W przypadku niewykonania cześci zlecenia zwrotowi podlega odpowiednia część opłaty.
   5.2 ASL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika Warunków Ogólnych.
   5.2 ASL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wypowiedzenia umowy na podstawie punktu 4.5 Warunków Ogólnych.
   5.3 Ewentualna materialna odpowiedzialność ASL za szkody i/lub straty poniesione przez Użytkownika  jest ograniczona do wysokości rocznego Abonamentu płaconego przez Użytkownika w momencie powstania szkody/straty.
   5.4 Użytkownik nie przestrzegający niniejszych Warunków Ogólnych jest odpowiedzialny za wszelkie poniesione z tego tytułu przez ASL straty i/lub szkody.

6.Czas trwania i wypowiedzenie umowy
   6.1 Umowa pomiędzy Uzytkownikiem i ASL zostaje zawarta na okres, za który został opłacony  Abonament.
   6.2 Przedłużenie Umowy następuje automatycznie po opłaceniu Abonamentu w okrślonym w Warunkach Ogólnych terminuie. Brak wpłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy do dnia poprzedzającego jego rozpoczęcie jest równoznaczny z  wygaśnięciem umowy.
   6.3 Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika jest możliwe podczas trwania opłaconego Okresu Rozliczeniowego po dopełnieniu warunków rezygnacji zawartych na stronie e-administracja.nl. Warunki zwrotu części niewykorzystanego Abonamentu określa punkt 7.6 Warunków Ogólnych.
   6.4 ASL może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli zachodza okolicznosci opisane w punkcie 4.5 Warunków Ogólnych.
   6.5 ASL może nie przedłużyc umowy na następny okres rozliczeniowy pod pisemnego warunkiem poinformowania o tym zamiarze Użytkownika na minimum 30 dni przed zakończeniem trwającego Okresu Rozliczeniowego.

7. Opłaty
   7.1 Wysokość Abonamentu oraz długość Okresu Rozliczeniowego jest ustalona przez Użytkownika poprzez wybór usług z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.e-admnistracja.nl
   7.2 Wybrany przez Użytkownika Abonament zostanie potwierdzony w Umowie dostarczonej Użytkownikowi przez ASL drogą elektroniczną. Zaakceptowana przez Użytkownika umowa stanowi podstawę do wystawienia faktury elektronicznej z funkcją płatności iDEAL.
   7.3 Wniesienie przez Użytkownika opłaty za wybrany Okres Rozliczeniowy stanowi dla ASL podstawę do rozpoczęcia świadczenia usług.
   7.4 Faktury za kolejny Okres Rozliczeniowy są wystawiane na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Tremin płatności upływa w poprzedzającym rozpoczęcie Okresu Rozliczeniowego.
   7.5 Zamówione przez Użytkownika usługi nie objęte Abonamentem są wyceniane w oparciu o stawkę godzinową. Cena dodatkowych usług jest każdorazowo ustalana z Użytkownikiem. Wartość zamówionych przez Użytkownika usług dodatkowych jest ujęta w fakturze za następny Okres Rozliczeniowy.
   7.6 W przypadku rozwiązania przez Użytkownika umowy podczas trwania okresu rozliczeniowego dłuższego niż 1 miesiąc Użytkownikowi przysługuje zwrot Abonamentu za niewykorzystane pełne miesiące pomniejszony o ewentualne opłaty za usługi dodatkowe i/lub inne uzgodnione wcześniej opłaty z wyłączeniem punktu 7.7.
   7.7 Wymieniony w punkcie 7.6 zwrot nie przysługuje Użytkownikowi, którego działania lub zaniedbania przyniosły szkody i/lub straty  ASL. W powyższym przypadku o niewykorzystaną część Abonamentu zostanie pomniejszone należne ASL odszkodowanie.
8. Postanowienia końcowe
   8.1 Wszystkie sprawy nie ujęte w powyższych Warunkach Ogólnych reguluje obowiązujące w Holandii prawo.